Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS
Rodyti nuo iki
Archyvas »
Skelbiama atranka sekretoriaus pareigybei Lietuvos narystės JT Žmogaus teisių taryboje laikotarpiu užimti Įkelta2021.12.14

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje skelbia atranką užimti sekretoriaus pareigybę Lietuvos narystės JT Žmogaus teisių taryboje laikotarpiu (2022-2024 metais).

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos Belgijoje skelbia atranką užimti vairuotojo (os) pareigybę. Įkelta2021.10.18

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Reikalavimai:

 1. turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją,
 2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
 3. turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą;
 4. žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiam tvarką ir būdus;
 5. žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;
 6. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai”.

Privalumas: vairuotojo (os) darbo patirtis, anglų arba prancūzų kalbos mokėjimas.

Funkcijos:

 1. vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
 2. veža atstovybės darbuotojus, delegacijas, atstovybės svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;
 3. prižiūri tarnybinės transporto priemonės techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;
 4. rūpinasi transporto priemonės techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos remontą;
 5. rūpinasi tarnybinės transporto priemonės draudimo reikalais;
 6. laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
 7. pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;
 8. prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę(es), gabena krovinius į atstovybę ir iš jos;
 9. prisideda organizuojant atstovybės renginius ir priėmimus;
 10. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. spalio 26 d. 21.00 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba, motyvacinį laišką lietuvių kalba, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir teisę vairuoti (B kategorija) patvirtinančius dokumentus.

 Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu. Atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti priimtas sprendimas pokalbius vykdyti nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu.

 

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

Skelbiama atranka į pakaitinio administratoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipte Įkelta2021.09.15

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje (toliau – Ambasada) skelbia atranką į pakaitinio administratoriaus, darbuotojo dirbsiančio pagal terminuotą darbo sutartį, pareigas.

Pareiginės algos koeficientas nuo 8,93.

REIKALAVIMAI:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • mokėti lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • išmanyti raštvedybos taisykles;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Privalumai: patirtis administravimo, dokumentų valdymo, finansų srityse. Arabų kalbos pagrindai. Sklandus minčių dėstymas raštu ir žodžiu, kruopštumas, atsakingumas ir komunikabilumas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

1. koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;

2. organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;

3. rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;

4. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;

5. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;

6. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;

7. aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;

8. rengia sutartis dėl atstovybėje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;

9. užtikrina, kad atstovybėje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;

10. rūpinasi atstovybės ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;

11. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose;

12. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;

13. vairuoja atstovybės transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;

14. organizuoja atstovybės renginius ir priėmimus;

15. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

16. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

17. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

18. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

19. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

20. atlieka finansų valdymo funkcijas, kurios apima:

                       20.1. atstovybės išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę;

                       20.2. atstovybės finansų apskaitą;

                       20.3. atstovybės finansų kontrolę;

                       20.4. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;

                       20.5. ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą;

                       20.6. atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;

21. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. rugsėjo 25 d. 17:00 val. (Egipto laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba (Europass CV) ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2021 m. rugsėjo 27-28 dienomis.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-s) pareigybę Įkelta2021.08.10

Skelbiama atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-s) pareigybę

Kraunami skelbimai