Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2021.09.01 13:47

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiams, tik grįžimui į Lietuvą, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Buvimo valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau – užsienio valstybėje gimęs vaikas).

Užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

Dokumentai AGP išduoti konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės.

AGP išduodamas tik Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytais vardais ir pavardėmis. Pvz.: Lietuvos pilietė ištekėjo užsienyje ir pasikeitė pavardę, tačiau neapskaitė santuokos Lietuvoje (nepakeitė pavardės registre). Jai kelionės dokumentas nauja pavarde nebus išduotas.

AGP išduodamas ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų terminui, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato kitaip. Jei kelionės, kuriai išduodamas AGP, trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvos Respubliką ar kilmės per 15 kalendorinių dienų, konsulinio pareigūno sprendimu AGP gali būti išduotas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos.

Pateikiami dokumentai:

  • Tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis (didžiosiomis raidėmis) užpildytas nustatytos formos prašymas išduoti AGP. Jei pažymėjimo prašoma nepilnamečiui iki 16 metų amžiaus, prašymas pasirašomas vieno iš tėvų ir pateikiamas pasirašiusiojo pasas. Jei vaiko pavardė skiriasi nuo tėvų, pateikiami tai paaiškinantys dokumentai (ištuokos, santuokos liudijimai). Asmuo, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus pateikia pats.
  • Dvi 35x45 mm dydžio (gali būti didesnės) nuotraukos šviesiame fone, atitinkančios asmens amžių.
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas; jei pasas prarastas - pranešimas apie asmens tapatybę patvirtinančio dokumento praradimą bei kiti asmens tapatybės dokumentai.
  • Konsulinis pareigūnas gali reikalauti, kad asmuo pateiktų papildomus duomenis, įrodančius jo asmens tapatybę arba patikslintų jau pateiktus duomenis.

Prašymą išduoti AGP ir reikalingus dokumentus Lietuvos Respublikos ambasadai Izraelyje asmuo gali pateikti:

  • Asmeniškai – atvykęs į atstovybę arba per garbės konsulinį pareigūną.

Teikiant prašymą per garbės konsulinį pareigūną, garbės konsulinis pareigūnas patvirtina asmens tapatybę, parašą bei teikiamų dokumentų kopijų tikrumą ir dokumentus persiunčia ambasadai elektroninėmis priemonėmis. Prašymo originalą, pridedamų dokumentų patvirtintas kopijas ir nuotraukas asmuo paštu ar per kurjerį atsiunčia atstovybei.

Šiuo būdu pateikęs prašymą asmuo, dokumentą gali atsiimti LR ambasadoje Izraelyje asmeniškai arba dokumentas jam siunčiamas kurjeriu, asmeniui apmokant siuntimo išlaidas.

  • Nuotoliniu būdu – registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu;

Šiuo būdu pateikęs prašymą, pridedamus skenuotus dokumentus ir skaitmenines nuotraukas asmuo AGP turi atsiimti LR ambasadoje Izraelyje asmeniškai. Kuomet asmuo atvykti į atstovybę negali dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, taikomų valstybių sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų ir kt.), AGP gali būti siunčiamas kurjeriu, asmeniui apmokant siuntimo išlaidas. Šis būdas turi būti iš anksto suderintas su LR ambasados Izraelyje konsuliniu pareigūnu. Tokiu atveju asmeniui paskiriamas vaizdo pokalbis, kurio metu konsulinis pareigūnas patikrina asmens tapatybę bei dokumentų originalus.

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą yra 25 eurai. Už konsulines paslaugas galima atsiskaityti tik Visa bei MasterCard banko kortele.

Konsulinis mokestis gali būti neimamas, jeigu asmuo, kuriam išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas, negali jo sumokėti dėl svarbių priežasčių (nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos) negali sumokėti konsulinio mokesčio, – pateikus šių svarbių priežasčių buvimo faktą patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos institucijos prašymu.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarką reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata