Laikinas pasas

Sukurta 2016.10.19 / Atnaujinta 2020.08.18 15:10

Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę (toliau – pilietis), kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atvejai, kada gali būti išduodamas laikinas pasas

 

Laikinas pasas gali būti išduodamas, jeigu piliečiui išduotas (turimas) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas:

 • buvo prarastas;
 • tapo netinkamas naudoti;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

Laikino paso išdavimo ir galiojimo terminai

Lietuvos Respublikos ambasadoje Izraelyje (toliau – ambasada) laikinas pasas išduodamas per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo ambasadoje dienos. Laikinas pasas galioja ne ilgiau kaip vienus metus. Laikiną pasą skelbia negaliojančiu konsulinė įstaiga, teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinys (toliau – migracijos tarnyba) arba Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai, jeigu:

 • atsiima naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą;
 • išnyksta priežastys, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.

Dokumentai, prašant išduoti laikiną pasą

 

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą (pildomas ambasadoje);
 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 • piliečio amžių atitinkančią nuotrauką, kurios kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ir kuri turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 ,,Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo";
 • kelionę ir jos trukmę pagrindžiantys dokumentai;
 • jeigu asmens dokumentas prarastas, teisės aktų nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie Lietuvos Respublikos paso ir / arba asmens tapatybės kortelės praradimą (pildomas ambasadoje).

Pilietis nurodytus dokumentus gali pateikti tik asmeniškai atvykęs į ambasadą. Registruotis iš anksto nereikia. Kreiptis galima pirmadieniais- ketvirtadieniais nuo 9 iki 13 val.

Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus prašymą ir dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki vienų metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma. Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus teisėtas atstovas kartu pateikia atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Laikino paso atsiėmimas

Laikinas pasas išduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nurodė asmenį, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai tas asmuo, atsiimdamas laikiną pasą, pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai piliečiui išrašytą laikiną pasą gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą.

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už laikino paso išdavimą – 50 Eur.

Laikino paso išdavimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha